Sefydliadau Defnyddiol

Ar y dudalen ddilynol mae amrywiaeth eang o wahanol adnoddau a mudiadau sydd ar gael i roi cymorth i chi. Dewiswch unrhyw un o’r tabs gwahanol i weld rhestr o‘r adnoddau sydd ar gael yn y categori yna.

Ymddygiad Caethiwus

ADFAM

mae’n cynnig gwybodaeth a chymorth i deuluoedd defnyddwyr cyffuriau ac alcohol Cliciwch yma i gael mynediad i wefan ADFAM's

Alcoholigion Dienw

mae’n darparu gwybodaeth a manylion am grwpiau hunangymorth lleol sy’n cefnogi unigolion â phroblemau alcohol i wella ac aros yn sobr Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Alcoholics Anonymous's

BAROD

mae’n darparu cymorth i unrhyw un mae camddefnydd alcohol neu gyffuriau’n effeithio arno – naill ai defnydd yr unigolyn ei hun neu rywun arall Cliciwch yma i gael mynediad i wefan BARODS's

Dan 24/7 (yng Nghymru)

mae’n darparu gwybodaeth a chyngor ynghylch cyffuriau ac alcohol Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Dan 24/7's

GamCare

mae’n darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i unrhyw un y mae problemau gamblo’n effeithio arno Cliciwch yma i gael mynediad i wefan GamCare's

Talk to Frank (yn Lloegr)

mae’n darparu gwybodaeth a chyngor ynghylch cyffuriau ac alcohol Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Talk to Frank's

The National Association for Children of Alcoholics

mae’n cefnogi plant rhieni sy’n camddefnyddio alcohol (Sylwer: gall plant fod rhwng 1 a 101 oed!) Cliciwch yma i gael mynediad i wefan The National Association for Children of Alcoholics's

UK Narcotics Anonymous

cymdeithas ar gyfer unigolion sy’n gwella o gaethiwed i gyffuriau Cliciwch yma i gael mynediad i wefan UK Narcotics Anonymous's

Bwlio

Bullying UK

mae’n darparu gwybodaeth i’r rhai sy’n teimlo eu bod yn cael eu bwlio yn y brifysgol Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Bullying UK's

Cymorth i Ymadawyr Gofal

Become

mae’n darparu gwybodaeth a chyngor i ymadawyr gofal Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Become's

Propel

mae’n darparu gwybodaeth am addysg uwch i ymadawyr gofal Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Propel's

Gofalwyr

Carers UK

mae’n darparu cyngor a chymorth i ofalwyr ledled y DU Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Carers UK's

Hunanladdiad/Profedigaeth

Cruse

mae’n cynnig cymorth, cyngor a gwybodaeth i blant, pobl ifanc ac oedolion pan fydd rhywun yn marw Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Cruse's

Papyrus

cymorth ar gyfer unrhyw un sy’n ystyried, neu sy’n nabod rhywun sy’n ystyried hunanladdiad Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Papyrus's

Addysg

UCAS

elusen annibynnol sy’n rhoi cyngor ar gyrsiau a chael eich derbyn i addysg uwch. Cliciwch yma i gael mynediad i wefan UCAS's

Banciau Bwyd

Ymddiriedolaeth Trussell

mae’n darparu pecynnau bwyd i bobl mewn argyfwng Cliciwch yma i gael mynediad i wefan The Trussell Trust's

Arian

Llinell Ddyled Genedlaethol

elusen annibynnol sy’n darparu cyngor ar ddyled am ddim, dros y ffôn ac ar-lein, i bobl ledled y DU Cliciwch yma i gael mynediad i wefan National Debtline's

Step Change

mae’n darparu cyngor a chymorth i unigolion â dyledion Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Step Change's

Student Finance England

mae’n darparu cyngor ar fenthyciadau a chyllid mewn perthynas ag addysg uwch yn Lloegr Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Student Finance England's

Cyllid Myfyrwyr Cymru

mae’n darparu cyngor ar fenthyciadau a chyllid mewn perthynas ag addysg uwch yng Nghymru Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Student Finance Wales's

Turn2us

mae’n darparu cymorth ymarferol i bobl sy’n wynebu anawsterau ariannol Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Turn2us's

Cyffredinol

Gweithredu Dros Blant

mae’n darparu cymorth ymarferol ac emosiynol a llais i blant a phobl ifanc Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Action for Children's

Charity Choice

cyfeiriadur i brif elusennau’r DU – mae’n cynnwys gwybodaeth am elusennau lleol a chenedlaethol Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Charity Choice's

Cyngor ar Bopeth

mae’n darparu cyngor a chymorth i helpu pobl i fynd i’r afael ag amrywiaeth o broblemau, gan gynnwys budd-daliadau, gwaith, arian, cyfraith defnyddwyr, tai, teulu, problemau cyfreithiol eraill, mewnfudo ac iechyd Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Citizens Advice's

Meic

mae’n darparu gwasanaeth cyngor a chymorth dwyieithog i blant a phobl ifanc yng Nghymru Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Meic's

Samariaid

gwasanaeth 24/7 ar gyfer unrhyw un a hoffai sgwrsio am rywbeth sy’n ei boeni Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Samaritans's

Iechyd ac Anabledd

Age UK

mae’n darparu gwybodaeth a chyngor ar faterion sy’n effeithio ar bobl hŷn Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Age UK's

Cymdeithas Alzheimer

elusen i’r rhai sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Alzheimers Society's

Cymdeithas Dyslecsia Prydain

mae’n cynnig gwybodaeth a chyngor i bobl â dyslecsia Cliciwch yma i gael mynediad i wefan British Dyslexia Association's

Deaf Blind UK

elusen sy’n cefnogi pobl y mae nam ar y golwg a’r clyw yn effeithio arnynt Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Deaf Blind UK's

Dyspraxia Foundation

mae’n cynnig gwybodaeth a chyngor ynghylch dyspracsia/Anhwylder Datblygu Cydsymud Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Dyspraxia Foundation's

Maggies

mae’n darparu cymorth i bobl sydd wedi cael diagnosis o ganser neu sy’n cefnogi rhywun â diagnosis. Maen nhw hefyd yn cynnig cymorth i bobl sydd wedi colli rhywun annwyl i ganser Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Maggies's

Y Gymdeithas Awtistig Genedlaethol

mae’n cynnig gwybodaeth a chyngor ynghylch Awtistiaeth, Anhwylder Osgoi Galwadau Patholegol, Anhwylder Datblygu Treiddiol, Syndrom Asperger Cliciwch yma i gael mynediad i wefan National Autistic Society's

SNAP Cymru

mae’n darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i rieni, plant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig neu anableddau Cliciwch yma i gael mynediad i wefan SNAP Cymru's

Tai

Shelter

mae’n darparu gwybodaeth a chymorth gydag amrywiaeth o anawsterau tai, megis tai gwael neu anniogel, digartrefedd neu berygl digartrefedd, ac maen nhw hefyd yn darparu gwasanaeth cyngor arbenigol ar ddyled yng Nghymru Click here to access Shelter's Website for Wales Or Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Shelter's Lloegr

Unigrwydd

Samariaid

gwasanaeth 24/7 i unrhyw un a hoffai sgwrsio am rywbeth sy’n ei boeni Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Samaritans's

Wave Length

mae’n darparu technoleg y cyfryngau i bobl unig sy’n byw mewn tlodi Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Wave Length's

Marmalade Trust

Marmalade Trust are a volunteer led organisation, dedicated to recognising loneliness and helping people make new friendships. They offer a vital link between lonely people and the community and resources that can help them.Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Marmalade Trust's

Iechyd Meddwl/Seicolegol

Anxiety UK

mae’n darparu cymorth, cyngor ac adnoddau’n gyfrinachol i unrhyw un â gorbryder, straen neu iselder meddwl ar sail gorbryder. Mae gwasanaeth testun a llinell wybodaeth ar gael Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Anxiety UK's

Beat eating disorders

mae’n darparu llinellau cymorth ar gyfer oedolion a phobl ifanc, gan gynnig cymorth a gwybodaeth am anhwylderau bwyta mae’n darparu llinellau cymorth ar gyfer oedolion a phobl ifanc, gan gynnig cymorth a gwybodaeth am anhwylderau bwyta Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Beat eating disorders's

Bipolar UK

elusen genedlaethol sy’n ymroddedig i rymuso unigolion a’u teuluoedd y mae anhwylder deubegwn yn effeithio arnynt Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Bipolar UK's

C.A.L.L.

cymorth emosiynol a gwybodaeth am iechyd meddwl a materion cysylltiedig Cliciwch yma i gael mynediad i wefan C.A.L.L.'s

CALM (Campaign Against Living Miserably)

llinell gymorth a sgwrs we am ddim a chyfrinachol i bawb sy’n wynebu anawsterau, a chymorth i bobl mewn profedigaeth o ganlyniad i hunanladdiad Cliciwch yma i gael mynediad i wefan CALM's

Calm

ap i helpu gyda chwsg, myfyrio ac ymlacio Cliciwch yma i gael mynediad i wefan calm's

Hafal

mae’n darparu cymorth i bobl â phroblemau iechyd meddwl difrifol Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Hafal's

Headspace

Headspace – ap ar gyfer ymwybyddiaeth ofalgar pob dydd Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Headspace's

Mental Health Matters

mae’n darparu gwasanaethau cymorth iechyd meddwl Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Mental Health Matters's

Mind

mae’n cynnig gwybodaeth, gwasanaeth cyfeirio a chyngor cyfreithiol ar faterion sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Mind's

OCD UK

elusen genedlaethol ar gyfer Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD) Cliciwch yma i gael mynediad i wefan OCD UK's

SANE

elusen sy’n darparu cymorth iechyd meddwl y tu allan i oriau arferol. Mae ganddi linell ffôn, cyfleuster testun a chymuned ar-lein Cliciwch yma i gael mynediad i wefan SANE's

Student Minds

Student Minds - mae’n grymuso myfyrwyr ac aelodau cymuned y Brifysgol i ofalu am eu hiechyd meddwl eu hunain, cefnogi eraill a chreu newid Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Student Minds's

Young Minds

elusen iechyd meddwl ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae’n gallu darparu cymorth ar gyfer materion megis ADHD, anorecsia, gorbryder, anhwylder deubegwn, bwlimia, iselder meddwl mania a hypomania, OCD, seicosis, sgitsoffrenia, awtistiaeth, ac anhwylder personoliaeth ffiniol Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Young Minds's

Cymorth i Leiafrifoedd

Canolfan y Gymuned Affricanaidd

mae’n croesawu pawb, yn enwedig Affricaniaid a anwyd yn Affrica neu yn y gymuned ar wasgar (e.e. Affricanaidd Caribïaidd, Affricanaidd Prydeinig etc) sy’n byw yng Nghymru i’w helpu i ymgartrefu Cliciwch yma i gael mynediad i wefan African Community Centre's

Black Association of Women Step Out (BAWSO)

gwasanaeth ar gyfer menywod a phlant du ac o leiafrifoedd ethnig sy’n ddigartref oherwydd bygythiad o drais domestig neu sy’n ffoi rhag trais domestig yng Nghymru Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Black Association of Women Step Out (BAWSO)'s

Cymdeithas Tsieiniaid yng Nghymru

mae’n darparu eiriolaeth, cyngor a gwybodaeth a gwasanaeth cyfeirio Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Chinese in Wales Association's

Family Equality Council

mae’n cefnogi rhieni lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsryweddol a queer yn y wlad hon Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Family Equality Council's

Stonewall

mae’n cynnig cymorth a chyngor i gymunedau LGBT a’u cefnogwyr Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Stonewall's

Cymorth i Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches

Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid (EYST)

mae’n darparu gwasanaeth cymorth cyfannol sy’n sensitif i anghenion diwylliannol ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed o gymunedau BME, ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Ethnic Youth Support Team (EYST)'s

Migrant Help

mae’n darparu llinell gymorth i geiswyr lloches sy’n byw yng Nghymru Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Migrant Help's

The refugee support Network

gwasanaeth cyngor cenedlaethol sy’n gallu cynnig cymorth i’r rhai sydd am gael mynediad at addysg uwch neu sydd eisoes wedi dechrau addysg uwch Cliciwch yma i gael mynediad i wefan The refugee support Network's

Perthnasoedd

Relate

Relate – mae’n darparu gwybodaeth, cymorth a gwasanaethau ledled y DU ar gyfer materion sy’n ymwneud â pherthnasoedd Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Relate's

Cymorth i Ddioddefwyr

Hourglass

Hourglass – elusen genedlaethol sy’n darparu cyngor a chymorth ynghylch cam-drin pobl hŷn Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Hourglass's

Byw Heb Ofn

Byw Heb Ofn – mae’n darparu cymorth 24/7 ar gyfer materion sy’n ymwneud â cham-drin domestig a thrais rhywiol Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Live Fear Free's

Victim Support

mae’n darparu cyngor cyfrinachol am ddim i ddioddefwyr troseddu neu drawma o unrhyw fath Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Victim Support's

Y Gweithle

Y Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a Chyflafareddu (ACAS)

mae’n rhoi cyngor diduedd am ddim i weithwyr a chyflogwyr ar hawliau, rheolau ac arfer gorau yn y gweithle ac mae hefyd yn helpu i ddatrys anghydfodau Cliciwch yma i gael mynediad i wefan Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS)'s