CYMORTH MEWN ARGYFWNG

CYMORTH AR UNWAITH

Os ydych yn ofidus neu'n colli gobaith, ceisiwch siarad â rhywun nawr.


 • A oes aelod o'r teulu neu ffrind y gallech ei alw?

 • A oes cymydog sy'n gallu helpu?

Os ydych chi neu unrhyw un arall mewn perygl ar hyn o bryd neu wedi cael niwed, ffoniwch yr Heddlu neu'r Gwasanaeth Ambiwlans ar 999.

EICH MEDDYG TEULU

Os oes angen cymorth ar unwaith arnoch, mae'n hollbwysig eich bod yn cysylltu â'r person iawn a'ch meddyg teulu yw'r un sy'n fwyaf tebygol o allu helpu. Bydd yn gwybod ble i gael y cymorth arbenigol sydd ei angen arnoch.

Os yw meddygfa'ch meddyg teulu ar gau, bydd y peiriant ateb yn dweud wrthych chi beth i'w wneud neu gallwch ffonio Galw Iechyd Cymru ar 111.Ffoniwch wasanaeth Galw Iechyd Cymru ar 111 os oes angen cymorth neu gyngor meddygol brys arnoch ond nid yw’n sefyllfa beryg bywyd.

GWASANAETH GALW IECHYD CYMRU 111

CFFONIWCH 111 OS OES ANGEN Y CANLYNOL ARNOCH:

 • Cymorth meddygol brys, ond nid yw’n argyfwng 999

 • Rydych chi'n meddwl bod angen i chi fynd i'r adran Damweiniau ac Achosion Brys neu mae angen gwasanaeth gofal brys arall y GIG arnoch

 • Nid ydych chi’n gwybod pwy i'w ffonio neu nid oes gennych feddyg teulu y gallwch ei ffonio

 • Mae angen gwybodaeth iechyd neu sicrwydd am yr hyn i'w wneud nesaf


Gall ymgynghorwyr 111:

 • Rhoi cyngor meddygol

 • Eich cysylltu â meddyg teulu lleol sy'n darparu gwasanaeth y tu allan i oriau

 • Eich cyfeirio at ddeintydd brys

 • Eich cysylltu â gwasanaethau cymorth iechyd meddwl

 • Eich cyfeirio at adran damweiniau ac achosion brys – gallant hyd yn oed alw am ambiwlans ar eich rhan


Y SAMARIAID

Os hoffech chi siarad â rhywun am eich teimladau, eich sefyllfa neu sut i ymdrin ag ymddygiad rhywun arall, gallwch gysylltu â'r Samariaid.

Mae'r Samariaid yn cynnig llinell gymorth 24 awr. Gallwch hefyd gysylltu â nhw drwy e-bost a llythyr.

Ffôn: 116 123 (Y DU)
Llinell Iaith Gymraeg: 0808 164 0123:
Llun - 6pm - 1am
Mawrth 7pm - 11pm
Mercher 2pm - 6pm and 7pm - 1am
Iau 2pm - 6pm and 7pm - 1am
Gwener 7pm - 1am
Sadwrn 7pm - 1am, Sul 7pm - 1am


MIND

Ewch i dudalen we 'Help Brys' MIND i gael cefnogaeth bellach pe bai angen cymorth brys arnoch chi.