CWESTIYNAU CYFFREDIN

Pam Cysylltu?

Dangosodd astudiaeth ddiweddar ym Mhrifysgol Abertawe nad aeth 42% o fyfyrwyr i ddigwyddiad y Brifysgol gan nad oedd ganddynt unrhyw un i fynd gyda nhw. Mae’n gamdybiaeth gyffredin bod pawb yn y Brifysgol yn teimlo fel rhan o grŵp a bod llawer o ffrindiau gyda nhw. Mae pobl ifanc yn dod yn fwyfwy ynysig ac yn teimlo’n gynyddol unig. Gall unigrwydd gynyddu’r tebygrwydd y bydd rhywun yn datblygu problem iechyd meddwl neu gorfforol. Rydym ni am i bawb yn y Brifysgol deimlo mewn cysylltiad a rhannu profiadau cadarnhaol. Rydym yn credu y bydd cynyddu ymwybyddiaeth a hyfforddi cefnogwyr yn gam enfawr tuag at hyn. Mae Cysylltu hefyd yn un o’r pum ffordd tuag at Les – Cysylltu, Rhoi, Sylwi, Parhau i Ddysgu a Bod yn Actif. Yn union fel y gall bwyta eich pum darn o ffrwythau a llysiau bob dydd eich cadw’n iach yn gorfforol, gall wneud pob un o’r pum peth hyn ein cadw’n iach yn feddyliol.

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng Cysylltwyr myfyrwyr a staff?

Bydd Cysylltwyr myfyrwyr a staff ar gael i gynnig cefnogaeth ond cânt eu hyfforddi’n wahanol a bydd ganddynt rolau gwahanol. Bydd Cysylltwyr myfyrwyr yn gallu trefnu i gwrdd â chi am goffi, i fynd am dro a chael sgwrs, eich cefnogi wrth roi cynnig ar gwrs, digwyddiad campws neu gymdeithas neu roi gwybodaeth i chi am ble gallwch fynd i gael rhagor o gymorth. Bydd Cysylltwyr staff yn chwilio am fyfyrwyr y mae angen cymorth arnynt, gan wrando arnoch, eich cysylltu â Chysylltydd myfyriwr neu roi gwybodaeth i chi am ble gallwch fynd i gael rhagor o gymorth.

A yw Cysylltwyr yn gwnselwyr neu’n therapyddion?

Nac ydyn. Dyw Cysylltwyr ddim yn gwnselwyr neu’n therapyddion. Byddant yn gymwys i gynnig y cymorth mae’r prosiect yn anelu i'w gynnig. Efallai y bydd rhai myfyrwyr neu staff eisoes wedi hyfforddi’n broffesiynol, ond bydd eu rôl fel Cysylltydd ar wahân. Os ydych chi’n teimlo bod angen siarad â gweithiwr proffesiynol arnoch, ewch i dudalen wybodaeth eich sefydliad am ddolenni i wasanaethau eraill.

Faint o amser sydd ei angen er mwyn i fi ddod yn Gysylltydd?

Pa bynnag amser sydd gennych! Nid ydym ni’n gosod terfyn am faint o amser y dylai Cysylltwyr roi bob wythnos. Yn syml iawn, gofynnwn i chi gymryd rhan yn rheolaidd a gwneud yr hyn a allwch. Fodd bynnag, rydym yn gofyn i chi ymrwymo am o leiaf 2 dymor, ond gallwch chi wneud mwy os dymunwch chi!

Sut gallaf ddod yn Gysylltydd?

Ewch i’n tudalennau ‘Cysylltydd’, darllenwch y disgrifiad rôl, cwblhewch ffurflen mynegiant o ddiddordeb a bydd Cydlynydd Prosiect yn cysylltu â chi!

Sut byddwch chi’n gwybod os yw’r prosiect yn gweithio?

Byddwn yn gofyn am adborth rheolaidd gan Gysylltwyr a myfyrwyr sy’n derbyn cymorth, os ydynt yn fodlon. Yn y ddwy Brifysgol, mae gennym fyfyrwyr ymchwil sy’n gwerthuso’r prosiect, i ganfod a yw’n gwneud gwahaniaeth. Os ydych chi’n hapus iddynt gysylltu â chi, gallwch chi fod yn rhan o grŵp ffocws i rannu eich profiadau! Rydym ni bob amser yn croesawu adborth felly os hoffech chi rannu unrhyw beth, e-bostiwch Briony ym Mhrifysgol Abertawe connect@abertawe.ac.uk neu Natalie ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant cysylltu-connect@uwtsd.ac.uk

Sut gallaf dderbyn cymorth?

Cliciwch ar 'Cofrestru' ar ochr dde eich sgrin. Gofynnir i chi roi manylion er mwyn creu cyfrif. Ar ôl i’ch cyfrif gael ei gymeradwyo gallwch chi chwilio am Gysylltwyr yn eich sefydliad a chysylltu â nhw ar gyfer cymorth pellach.

A fydd fy ngwybodaeth yn cael ei chadw'n gyfrinachol?

Gwasanaeth cyfrinachol yw CYSYLLTU. Bydd dy sgyrsiau â Chysylltwyr yn gyfrinachol, ond efallai bydd yn rhaid i Gysylltwyr drafod rhai agweddau ar eu rôl gyda Chydlynwyr y Prosiect. Ni fydd Cysylltwyr yn rhannu dy wybodaeth â myfyrwyr eraill yn y Brifysgol. Fodd bynnag, os byddi di'n datgelu gwybodaeth sy'n awgrymu dy fod di neu rywun arall mewn perygl o gael eich niweidio, bydd angen trosglwyddo'r wybodaeth hon i aelod o staff a fydd yn gallu dy helpu di i gael cymorth. Ni all Cysylltwyr weld pa fyfyrwyr sydd wedi cofrestru am y wefan.