AMDANOM NI

Beth yw Cysylltu?

Cysylltu yw prosiect lles sefydliad cyfan newydd a ariennir, gyda’r nod o leihau unigrwydd ac arwahanrwydd ymhlith myfyrwyr. Mae tystiolaeth gref sy’n awgrymu bod myfyrwyr yn dod yn fwyfwy ynysig ac, os eir i’r afael â hyn yn gynnar, gellir lleihau’r risg o broblemau seicolegol neu gymdeithasol pellach.

Ein gweledigaeth ni yw y bydd pob myfyriwr wedi’i gysylltu, ac yn teimlo hynny hefyd.

Nod Cysylltu yw meithrin cymunedau sefydliadol cefnogol drwy weithio gyda staff a myfyrwyr i osod seiliau ymddygiad cadarnhaol ac iach gydol oes.

Byddwn yn hyfforddi ac yn arfogi Cysylltwyr gyda’r sgiliau i gysylltu â myfyrwyr sydd mewn perygl o arwahanrwydd cymdeithasol, sy’n unig neu y mae angen help arnynt wrth ddatblygu sgiliau integreiddio cymdeithasol a’u cefnogi.

Gyda phwy ydych chi’n gweithio?

Mae Prosiect Cysylltu wedi’i ariannu gan CCAUC (Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru).

Mae’r prosiect yn bartneriaeth rhwng: Prifysgol Abertawe, Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Undeb Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant, Coleg Gŵyr, Coleg Castell-nedd Port Talbot, Coleg Sir Gâr, Choleg Ceredigion a Coleg Sir Penfro.

Beth yw cymorth gan gymheiriaid?

Cymorth gan gymheiriaid yw pan fydd pobl gyda phrofiadau a rennir neu gyffredin yn cefnogi ei gilydd (neu mae un yn cefnogi'r llall). Gallai profiad a rennir olygu astudio’r un cwrs neu fwynhau’r un chwaraeon. Efallai y bydd y ddau ohonoch yn hunaniaethu fel LGBTQ+ neu’n rhannu’r un cefndir diwylliannol. Neu efallai y bydd y ddau ohonoch yn profi/wedi profi hiraeth am gartref neu wedi cael diagnosis o broblem iechyd corfforol neu feddwl.

Mae cymorth gan gymheiriaid wedi bod yn llwyddiannus wrth wella lles i lawer o bobl. Gall roi cyfle i bobl rannu eu teimladau gyda rhywun sy’n deall eich helpu i deimlo’n fwy gobeithiol am y dyfodol a theimlo’n llai unig.

Sut gallwch chi gymryd rhan?

Gall staff a myfyrwyr o Brifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant fod yn Gysylltwyr i gefnogi myfyrwyr sy’n teimlo’n unig neu’n ynysig.
Am ragor o wybodaeth am fod yn Gysylltydd myfyrwwyr, cliciwch yma am Prifysgol Abertawe neu yma am PCYDDS. Am ragor o wybodaeth am fod yn Gysylltydd staff, cliciwch yma am Prifysgol Abertawe neu yma am PCYDDS.

Os hoffech chi siarad â rhywun am y prosiect, e-bostiwch :

Prifysgol Abertawe email: connect@swansea.ac.uk
PCYDDS email: cysylltu-connect@uwtsd.ac.uk