Beth yw CYSYLLTU?

Prosiect lles yw CYSYLLTU ar gyfer myfyrwyr prifysgol ym Mhrifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Drwy weithio gyda staff a myfyrwyr, ein nod yw gwella lles a chreu cymunedau cefnogol, i osod seiliau ymddygiadau cadarnhaol ac iach gydol oes. Ein gweledigaeth yw y bydd yr holl fyfyrwyr yn elwa o'r ymdeimlad a'r ffaith eu bod wedi'u cysylltu.

Mae CYSYLLTU yn cynnig gwasanaeth cymorth cymheiriaid sy'n lle diogel a chyfrinachol i fyfyrwyr siarad â myfyrwyr eraill. Mae ein Cysylltwyr yn wrandawyr gwych. Maent yn deall pa gymorth a gwasanaethau sydd ar gael yn y brifysgol, er mwyn tywys myfyrwyr yn y cyfeiriad cywir.

I bwy rydych chi'n gweithio?

Myfyrwyr

Mae croeso i fyfyrwyr a hoffai siarad ag un o’n Cysylltwyr sy’n Fyfyriwr gofrestru. Er y gall y brifysgol fod yn brofiad rhyfeddol, deallwn y gall fod yn gyfnod gofidus ac unig ar y dechrau ac yn brofiad llethol neu ymhell o fod yn llethol ar adegau eraill. Ni fydd yr holl fyfyrwyr yn teimlo'n gyffyrddus gyda grŵp o ffrindiau neu ni fyddant yn cael yr amser i wneud ffrindiau da. Mae ein gwasanaeth cymorth cymheiriaid yn cynnig lle i fyfyrwyr gysylltu â myfyrwyr eraill. Mae CYSYLLTU ar agor i bob myfyriwr sydd wedi cofrestru ym Mhrifysgol Abertawe neu Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, waeth ble rydych chi neu beth rydych chi'n ei astudio.

Staff

Mae staff ar draws y ddwy brifysgol yn ymwneud â datblygu a chyflwyno Prosiect CYSYLLTU. Rydym yn cynnig hyfforddiant Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl i staff presennol sy'n gweithio gyda myfyrwyr yn y prifysgolion, sy'n fodlon cefnogi'r prosiect fel 'Cysylltwyr sy'n Staff'. Ein nod yw uwchraddio sgiliau staff, fel eu bod yn hyderus wrth ymdrin â materion sy'n codi.

Gwasanaethau Myfyrwyr

Ariannwyd prosiect CYSYLLTU gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) tan fis Gorffennaf 2021. Ar hyn o bryd mae'r prosiect yn rhan o'r Adran Gwasanaethau Myfyrwyr yn y ddwy brifysgol ac fe'i cynigir fel rhan o wasanaethau lles presennol.

Undebau Myfyrwyr

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe ac Undeb Myfyrwyr Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi helpu i lunio'r prosiect, er mwyn i anghenion myfyrwyr ym mhob prifysgol gael eu hadlewyrchu. Rydym yn gweithio ar y cyd er mwyn nodi mentrau lles newydd i fyfyrwyr yn y ddwy brifysgol.

Colegau Addysg Bellach

Hefyd mae CYSYLLTU yn gweithio gyda sawl coleg addysg bellach i greu a chyflwyno cynnwys ar gyfer pontio i'r brifysgol. Ein partneriaid presennol yw: Coleg Gŵyr, Coleg Castell-nedd Port Talbot, Coleg Sir Gâr, Coleg Ceredigion a Choleg Sir Benfro.