Sefydliadau Defnyddiol

Ar y dudalen ddilynol mae amrywiaeth eang o wahanol adnoddau a mudiadau sydd ar gael i roi cymorth i chi. Dewiswch unrhyw un o’r tabs gwahanol i weld rhestr o‘r adnoddau sydd ar gael yn y categori yna.

Ymddygiad Caethiwus

Card image cap

Mae’n cynnig gwybodaeth a chymorth i deuluoedd defnyddwyr cyffuriau ac alcohol

Card image cap

Mae’n darparu gwybodaeth a manylion am grwpiau hunangymorth lleol sy’n cefnogi unigolion â phroblemau alcohol i wella ac aros yn sobr

Card image cap

Mae’n darparu cymorth i unrhyw un mae camddefnydd alcohol neu gyffuriau’n effeithio arno – naill ai defnydd yr unigolyn ei hun neu rywun arall.

Card image cap

Mae’n darparu gwybodaeth a chyngor ynghylch cyffuriau ac alcohol.

Card image cap

Mae’n darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i unrhyw un y mae problemau gamblo’n effeithio arno.

Card image cap

Mae’n darparu gwybodaeth a chyngor ynghylch cyffuriau ac alcohol.

Card image cap

Mae’n cefnogi plant rhieni sy’n camddefnyddio alcohol (Sylwer: gall plant fod rhwng 1 a 101 oed!).

Card image cap

Cymdeithas ar gyfer unigolion sy’n gwella o gaethiwed i gyffuriau

Bwlio

Card image cap

mae’n darparu gwybodaeth i’r rhai sy’n teimlo eu bod yn cael eu bwlio yn y brifysgol.

Cymorth i Ymadawyr Gofal

Card image cap

Mae’n darparu gwybodaeth a chyngor i ymadawyr gofal.

Card image cap

Mae’n darparu gwybodaeth am addysg uwch i ymadawyr gofal.

Gofalwyr

Card image cap

Mae’n darparu cyngor a chymorth i ofalwyr ledled y DU.

Hunanladdiad/Profedigaeth

Card image cap

Mae’n cynnig cymorth, cyngor a gwybodaeth i blant, pobl ifanc ac oedolion pan fydd rhywun yn marw.

Card image cap

Cymorth ar gyfer unrhyw un sy’n ystyried, neu sy’n nabod rhywun sy’n ystyried hunanladdiad.

Addysg

Card image cap

Elusen annibynnol sy’n rhoi cyngor ar gyrsiau a chael eich derbyn i addysg uwch.

Banciau Bwyd

Card image cap

Mae’n darparu pecynnau bwyd i bobl mewn argyfwng.

Arian

Card image cap

Elusen annibynnol sy’n darparu cyngor ar ddyled am ddim, dros y ffôn ac ar-lein, i bobl ledled y DU.

Card image cap

Mae’n darparu cyngor a chymorth i unigolion â dyledion.

Card image cap

Mae’n darparu cyngor ar fenthyciadau a chyllid mewn perthynas ag addysg uwch yn Lloegr.

Card image cap

Mae’n darparu cyngor ar fenthyciadau a chyllid mewn perthynas ag addysg uwch yng Nghymru.

Card image cap

Mae’n darparu cymorth ymarferol i bobl sy’n wynebu anawsterau ariannol .

Cyffredinol

Card image cap

Mae’n darparu cymorth ymarferol ac emosiynol a llais i blant a phobl ifanc.

Card image cap

Cyfeiriadur i brif elusennau’r DU – mae’n cynnwys gwybodaeth am elusennau lleol a chenedlaethol.

Card image cap

Mae’n darparu cyngor a chymorth i helpu pobl i fynd i’r afael ag amrywiaeth o broblemau, gan gynnwys budd-daliadau, gwaith, arian, cyfraith defnyddwyr, tai, teulu, problemau cyfreithiol eraill, mewnfudo ac iechyd.

Card image cap

Mae’n darparu gwasanaeth cyngor a chymorth dwyieithog i blant a phobl ifanc yng Nghymru.

Card image cap

Gwasanaeth 24/7 ar gyfer unrhyw un a hoffai sgwrsio am rywbeth sy’n ei boeni.

Card image cap

Free information and support for under 25s in the UK. Get advice about sex, relationships, drugs, mental health, money & jobs.

Card image cap

Mae Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe (SCVS) yn gweithio mewn partneriaeth â Phractisiau Meddygon Teulu yng Nghlwstwr Cwmtawe i ddarparu Gwasanaeth Rhagnodi Cymdeithasol Cwmtawe. Rydym wedi dod ynghyd i gydrannu gwasanaethau a gwybodaeth arbenigol. Nod y bartneriaeth yma yw hyrwyddo llesiant unigolion a hybu ymgysylltiadau positif yn y gymuned leol.

Card image cap

Mae hwn yn adnodd iechyd a lles cyfannol. Mae iechyd meddwl a chorfforol yn gydgysylltiedig! Cofrestrwch ar y modiwl lles a’r modiwl iechyd i wneud newid cadarnhaol heddiw

Iechyd ac Anabledd

Card image cap

Mae’n darparu gwybodaeth a chyngor ar faterion sy’n effeithio ar bobl hŷn.

Card image cap

Elusen i’r rhai sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr.

Card image cap

Mae’n cynnig gwybodaeth a chyngor i bobl â dyslecsia.

Card image cap

Elusen sy’n cefnogi pobl y mae nam ar y golwg a’r clyw yn effeithio arnynt.

Card image cap

Mae’n cynnig gwybodaeth a chyngor ynghylch dyspracsia/Anhwylder Datblygu Cydsymud

Card image cap

Mae’n darparu cymorth i bobl sydd wedi cael diagnosis o ganser neu sy’n cefnogi rhywun â diagnosis. Maen nhw hefyd yn cynnig cymorth i bobl sydd wedi colli rhywun annwyl i ganser.

Card image cap

Mae’n cynnig gwybodaeth a chyngor ynghylch Awtistiaeth, Anhwylder Osgoi Galwadau Patholegol, Anhwylder Datblygu Treiddiol, Syndrom Asperger.

Card image cap

mae’n darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i rieni, plant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig neu anableddau

Card image cap

Crëwyd y Ganolfan Cyfiawnder Anafiadau Geni fel adnodd defnyddiol sy'n canolbwyntio ar ddioddefwyr anafiadau genedigaeth a'u teuluoedd. Eu cenhadaeth yw darparu gwybodaeth ac arweiniad cyfreithiol a gwasanaethu pob teulu ag anableddau a achosir gan anafiadau genedigaeth gorfforol.

Tai

Mae’n darparu gwybodaeth a chymorth gydag amrywiaeth o anawsterau tai, megis tai gwael neu anniogel, digartrefedd neu berygl digartrefedd, ac maen nhw hefyd yn darparu gwasanaeth cyngor arbenigol ar ddyled yng Nghymru. Shelter

mae’n darparu gwybodaeth a chymorth gydag amrywiaeth o anawsterau tai, megis tai gwael neu anniogel, digartrefedd neu berygl digartrefedd, ac maen nhw hefyd yn darparu gwasanaeth cyngor arbenigol ar ddyled yng Lloegr Shelter Lloegr

Unigrwydd

Card image cap

Gwasanaeth 24/7 i unrhyw un a hoffai sgwrsio am rywbeth sy’n ei boeni.

Card image cap

Mae’n darparu technoleg y cyfryngau i bobl unig sy’n byw mewn tlodi.

Card image cap

Marmalade Trust are a volunteer led organisation, dedicated to recognising loneliness and helping people make new friendships. They offer a vital link between lonely people and the community and resources that can help them.

Iechyd Meddwl/Seicolegol

Card image cap

Mae’n darparu cymorth, cyngor ac adnoddau’n gyfrinachol i unrhyw un â gorbryder, straen neu iselder meddwl ar sail gorbryder. Mae gwasanaeth testun a llinell wybodaeth ar gael.

Card image cap

Mae’n darparu llinellau cymorth ar gyfer oedolion a phobl ifanc, gan gynnig cymorth a gwybodaeth am anhwylderau bwyta mae’n darparu llinellau cymorth ar gyfer oedolion a phobl ifanc, gan gynnig cymorth a gwybodaeth am anhwylderau bwyta.

Card image cap

Elusen genedlaethol sy’n ymroddedig i rymuso unigolion a’u teuluoedd y mae anhwylder deubegwn yn effeithio arnynt.

Card image cap

Cymorth emosiynol a gwybodaeth am iechyd meddwl a materion cysylltiedig.

Card image cap

Llinell gymorth a sgwrs we am ddim a chyfrinachol i bawb sy’n wynebu anawsterau, a chymorth i bobl mewn profedigaeth o ganlyniad i hunanladdiad.

Card image cap

Mae’n darparu cymorth i bobl â phroblemau iechyd meddwl difrifol.

Card image cap

Headspace – ap ar gyfer ymwybyddiaeth ofalgar pob dydd.

Card image cap

Mae’n darparu gwasanaethau cymorth iechyd meddwl.

Card image cap

Mae’n cynnig gwybodaeth, gwasanaeth cyfeirio a chyngor cyfreithiol ar faterion sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl.

Card image cap

Elusen genedlaethol ar gyfer Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD).

Card image cap

Elusen sy’n darparu cymorth iechyd meddwl y tu allan i oriau arferol. Mae ganddi linell ffôn, cyfleuster testun a chymuned ar-lein.

Card image cap

Student Minds - mae’n grymuso myfyrwyr ac aelodau cymuned y Brifysgol i ofalu am eu hiechyd meddwl eu hunain, cefnogi eraill a chreu newid.

Card image cap

Elusen iechyd meddwl ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae’n gallu darparu cymorth ar gyfer materion megis ADHD, anorecsia, gorbryder, anhwylder deubegwn, bwlimia, iselder meddwl mania a hypomania, OCD, seicosis, sgitsoffrenia, awtistiaeth, ac anhwylder personoliaeth ffiniol.

Adnoddau lles ac iechyd meddwl am ddim i fyfyrwyr sy'n astudio ar lefel Addysg Uwch neu Addysg Bellach OpenLearn Cymru

Cymorth i Leiafrifoedd

Card image cap

Mae’n croesawu pawb, yn enwedig Affricaniaid a anwyd yn Affrica neu yn y gymuned ar wasgar (e.e. Affricanaidd Caribïaidd, Affricanaidd Prydeinig etc) sy’n byw yng Nghymru i’w helpu i ymgartrefu.

Card image cap

Gwasanaeth ar gyfer menywod a phlant du ac o leiafrifoedd ethnig sy’n ddigartref oherwydd bygythiad o drais domestig neu sy’n ffoi rhag trais domestig yng Nghymru.

Card image cap

Mae’n darparu eiriolaeth, cyngor a gwybodaeth a gwasanaeth cyfeirio.

Card image cap

Mae’n cefnogi rhieni lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsryweddol a queer yn y wlad hon.

Card image cap

Mae’n cynnig cymorth a chyngor i gymunedau LGBT a’u cefnogwyr.

Cymorth i Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches

Card image cap

Mae’n darparu gwasanaeth cymorth cyfannol sy’n sensitif i anghenion diwylliannol ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed o gymunedau BME, ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru.

Card image cap

Mae’n darparu llinell gymorth i geiswyr lloches sy’n byw yng Nghymru.

Card image cap

Gwasanaeth cyngor cenedlaethol sy’n gallu cynnig cymorth i’r rhai sydd am gael mynediad at addysg uwch neu sydd eisoes wedi dechrau addysg uwch.

Perthnasoedd

Relate – mae’n darparu gwybodaeth, cymorth a gwasanaethau ledled y DU ar gyfer materion sy’n ymwneud â pherthnasoedd. Relate

Cymorth i Ddioddefwyr

Card image cap

Hourglass – elusen genedlaethol sy’n darparu cyngor a chymorth ynghylch cam-drin pobl hŷn.

Card image cap

Byw Heb Ofn – mae’n darparu cymorth 24/7 ar gyfer materion sy’n ymwneud â cham-drin domestig a thrais rhywiol.

Card image cap

Mae’n darparu cyngor cyfrinachol am ddim i ddioddefwyr troseddu neu drawma o unrhyw fath.

Y Gweithle

Card image cap

Mae’n rhoi cyngor diduedd am ddim i weithwyr a chyflogwyr ar hawliau, rheolau ac arfer gorau yn y gweithle ac mae hefyd yn helpu i ddatrys anghydfodau.

COVID-19

Card image cap

Adnoddau lles i gefnogi iechyd meddwl a lles yn ystod pandemig Coronavirus